หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลหนองสังข์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์
ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
www.tessaban-nongsang.go.th
เทศบาลตำบลหนองสังข์
พัฒนาชุมชนของเราให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายเชาว์ บำขุนทด
นายกเทศบาลตำบลหนองสังข์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
 

 

ก่อสร้างปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม/สะพาน/รางระบายน้ำและระบบการจราจร ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย
   
ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงบริการสาธาณะ
   
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติมซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 
 
 

ส่งเสริมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
   
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   
ส่งเสริมการสาธารณสุข
   
ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
   
ส่งเสริมหลักความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 
 

 

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 
 

ส่งเสริมด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน
   
การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ
   
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่าง ๆ
 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
   
การส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
   
การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับร็ข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-130-217
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10