หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน  

ตระกร้ายางพารา  
  
 

โสกหัวควาย

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองสังข์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  สถานที่ท่องเทียว
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2558
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
อบต.วังชมภู ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพน [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำป [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคติดต่อ และโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ภูเขียว กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การดำรงชีพกรณีมีเหตุสาธารณภัย การหุงข้าวด้วยกระทะใบ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
  
   
 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดชัยภูมิ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
การรายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) ค้างชะระ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑืและเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล ตามมติครั้งที่ 7/2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 228 
แจ้งมติ ก .อบต. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7 /2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 287 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 228 
ประกาศ ก.ท.จ. ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การสอบสวนการลงโทษทางวินัย ฉบัย2 พ.ศ. 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
***ด่วนที่สุด*** การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้า [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
***ด่วนที่สุด*** การขอรับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนฯ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
***ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
**ด่วนที่สุด***โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
**ด่วนที่สุด***เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
***ด่วนที่สุด***โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
***ด่วนที่สุด**โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practices  [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
***ด่วนที่สุด**ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ(D.I.Y. By Scout) [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
เร่งรัดดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจับคู่ศาสนสถานในพื้นที่ แห่งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ จัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
***ด่วนที่สุด***ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
นําส่งข้อมูลนักเรียนในระบบการทดสอบ O-NET (www.niets.or.th) ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
   
 
   
 
ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 362  ตอบ 0  
ขอเชิญอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8-10 มีนา (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 748  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 739  ตอบ 1  
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 3085  ตอบ 284
อบต.บ้านหัน เลขเด็ด เศรษฐีเรือยาง งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เลขเด็ด แรงจริงล่าง งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เลขเด็ด ท่านรวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เลขเด็ด ใบส้ม งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เลขเด็ด ใบแก้ว งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เลขเด็ด ลับ ล้วง ลึก งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เลขเด็ด ควายพารวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เลขเด็ด แสนเฮง งวด 16 สิงหาคม 2562 (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player