หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์
ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
www.tessaban-nongsang.go.th
เทศบาลตำบลหนองสังข์
พัฒนาชุมชนของเราให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายเชาว์ บำขุนทด
นายกเทศบาลตำบลหนองสังข์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 

สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน  

ตระกร้ายางพารา  
  
 

โสกหัวควาย
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองสังข์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  สถานที่ท่องเทียว
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2558
   
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เรื่อ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 125 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัค [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัค [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 125 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ห [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า วันศุกร์และวันพระ เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ สวมใส่ผ้าไทย [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.คอนสาร กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.คอนสาร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเสียว เรื่อง ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองสังข์ แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนาแซง อบต.หนองนาแซง ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองนาแซง กองสาธารณสุขฯ ออกให้ความรู้และฉีดพ่นสมุนไพรป้องกันโรคลัมปี สกีน [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ภูเขียว ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางวิไลวรรณ มานะศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,โครงการรณรงค [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ภูเขียว กิจกรรมเทศบาลตำบลภูเขียวในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ภูเขียว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูเ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ภูเขียว ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ชาวชัยภูมิ กิจกรรมนุ่งซิ่นไม่นุงสั้น ทุกวันพระ และ กิจกรร [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แหลมทอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการประกวดคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
   
 
 
 
การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
  
   
 
แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้ จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
แจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุราฯจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ . ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
สรุปผลการจักทำ รายงานการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
***ด่วนที่สุด***การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
***ด่วนที่สุด*** หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
***ด่วนที่สุด*** การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
การติดตามการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถน [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขนายผิวจราจร คสล. [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
   
 
   
 
ขอเชิญอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8-10 มีนา (1 พ.ค. 2564)    อ่าน 1935  ตอบ 0  
ถนนชำรุด สายหนองศาลาไปหนองสังข์ (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 45  ตอบ 0  
ไฟฟ้าสว่างหน้าโรงเรียนมัธยมหนองศาลาดับ 2 เดือน (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 55  ตอบ 0  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-130-217
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10