หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน  

ตระกร้ายางพารา  
  
 

โสกหัวควาย

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองสังข์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  สถานที่ท่องเทียว
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2558
   
 
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงก [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงก [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 97 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ภูเขียว [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุกภายในหมู่บ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ **ด่วนที่สุด** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองโพนงาม แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดใหญ่ การถวายเทียนพรรษา ปรจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดใหญ่ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายมีชีวิต [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดใหญ่ การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessme [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดใหญ่ การรับการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กร จากนายอำเภอเมืองชัยภูมิ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
  
   
 
ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
**ด่วนที่สุด** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี(Airbnb) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือกโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๔ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๔ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๔ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนท้องถิ่น งวดที่ ๓ ผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO) [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม \"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562\" [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการศึกษาปฐมวัย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smat Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 123 
การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับประจำปีการศึกษา 2561 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
***ด่วนที่สุด*** กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 1.6 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ..2560.และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
*ด่วนที่สุด* การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \" จังหวัดสะอาด \" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่น อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ก.ค.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่น อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ก.ค.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการคึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล 3ฉบับ [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 257 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 355 
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงก [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงก [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
   
 
   
 
ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 351  ตอบ 0  
ขอเชิญอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8-10 มีนา (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 740  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 727  ตอบ 1  
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 2958  ตอบ 259
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 4359  ตอบ 289
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบถาม-โอนย้าย ตำแหน่งนิติกร (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 170  ตอบ 1
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 297  ตอบ 1
อบต.หนองนาแซง เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 540  ตอบ 21
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player